សេចក្តីណែនាំ

ឡូជីស្ទិក ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិទាំងអស់នៅលើពិភពលោក។ បច្ចុប្បន្ន សហគ្រាសដឹកជញ្ចូនពហុជាតិមួយចំនួនកំពុងពង្រីកចំណែកទីផ្សាររបស់ពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័ស ជាពិសេសនៅបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ នៅកម្ពុជា ទីផ្សារលក់រាយបានចាប់ផ្តើមមានសកម្មភាពបន្តិចម្តងៗ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងកន្លងនេះ។ ការបង្កើតវេបសាយពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចនិងហាងលក់តាមអនឡាញកំពុងកើតឡើងក្នុងអត្រាថេរនៃកំណើន។

មើលលំអិត >>

 

សេវាកម្ម ។ CAMBODIASHIP

01

ដឹកជញ្ជូននិងប្រមូលប្រាក់ជំនួសនៅកម្ពុជា

ដំណោះស្រាយដឹកជញ្ជូននិងប្រមូលប្រាក់ជំនួសលេខ១លើទីផ្សារកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំផ្តល់មកនូវដំណើរការដឹកជញ្ជូនល្អប្រសើរបំផុត ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មតាមអនឡាញទាំងអស់។ ខេមបូឌាស៊ីប ដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ ២៥ខេត្តក្រុង ធានាទំនុកចិត្ត–ឆាប់រហ័ស–អស់ពីចិត្ត – ប្រសិទ្ធភាព។…

មើលលំអិត

02

ដឹកជញ្ជូនពីវៀតណាមមកកម្ពុជា

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ខេមបូឌាស៊ីប។ ដោយមានវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ខេមបូឌាស៊ីប ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវដំណោះស្រាយនៃការដឹកជញ្ជូនជាទូទៅ។ យើងខ្ញុំមានប្រព័ន្ធឃ្លាំង និងរោងចក្រជំនាញក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីប្រទេសវៀតណាមមកកម្ពុជា។…

មើលលំអិត

03

សេវាកម្មផ្ទុកទំនិញ – វិចខ្ចប់ទំនិញ

លោកអ្នក ជាម្ចាស់ហាងតាមអនឡាញតូចនិងមធ្យម។ ឃ្លាំងស្តុកនិងការវេចខ្ចប់គឺជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកអ្នក។ តាមពិត លោកអ្នកត្រូវចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងកិច្ចការជាច្រើនក្រោយពេលសម្រចការបញ្ជាទិញជាមួយអតិថិជនដូចជា៖ បញ្ជាក់ពីការបញ្ជាទិញ វេចខ្ចប់ យកចេញពីស្តុក និងដឹកជញ្ជូនទៅអង្គភាពដឹកជញ្ជូន។…

មើលលំអិត

04

ជួយទិញពី វៀតណាម និង ចិន

សេវាកម្មជួយទិញទំនិញពីប្រទេស វៀតណាម និង ចិន គឺជាសេវាកម្មមួយដែលត្រូវបានអតិថិជនជាច្រើនប្រើប្រាស់នៅ ខេមបូដាស៊ីប។ ដោយសារតែ តំរូវការនាំចូលនិងទិញទំនិញពីប្រទេស វៀតណាម និង ចិន មក កម្ពុជា មានការកើនឡើងខ្ពស់ អតិថិជនជួបការលំបាកច្រើនក្នុងស្វែងរកប្រភពទំនិញ ការទូទាត់និងការដឹកជញ្ជូន។ ដោយយល់ពីបញ្ហានេះ…

មើលលំអិត

01
ដឹកជញ្ជូននិងប្រមូលប្រាក់ជំនួសនៅកម្ពុជា

ដំណោះស្រាយដឹកជញ្ជូននិងប្រមូលប្រាក់ជំនួសលេខ១លើទីផ្សារកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំផ្តល់មកនូវដំណើរការដឹកជញ្ជូនល្អប្រសើរបំផុត ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មតាមអនឡាញទាំងអស់។ ខេមបូឌាស៊ីប ដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ ២៥ខេត្តក្រុង ធានាទំនុកចិត្ត–ឆាប់រហ័ស–អស់ពីចិត្ត – ប្រសិទ្ធភាព។…

មើលលំអិត

01ដឹកជញ្ជូននិងប្រមូលប្រាក់ជំនួសនៅកម្ពុជា

02
ដឹកជញ្ជូនពីវៀតណាមមកកម្ពុជា

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ខេមបូឌាស៊ីប។ ដោយមានវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ខេមបូឌាស៊ីប ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវដំណោះស្រាយនៃការដឹកជញ្ជូនជាទូទៅ។ យើងខ្ញុំមានប្រព័ន្ធឃ្លាំង និងរោងចក្រជំនាញក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីប្រទេសវៀតណាមមកកម្ពុជា។…

មើលលំអិត

02ដឹកជញ្ជូនពីវៀតណាមមកកម្ពុជា

03
សេវាកម្មផ្ទុកទំនិញ – វិចខ្ចប់ទំនិញ

លោកអ្នក ជាម្ចាស់ហាងតាមអនឡាញតូចនិងមធ្យម។ ឃ្លាំងស្តុកនិងការវេចខ្ចប់គឺជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកអ្នក។ តាមពិត លោកអ្នកត្រូវចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងកិច្ចការជាច្រើនក្រោយពេលសម្រចការបញ្ជាទិញជាមួយអតិថិជនដូចជា៖ បញ្ជាក់ពីការបញ្ជាទិញ វេចខ្ចប់ យកចេញពីស្តុក និងដឹកជញ្ជូនទៅអង្គភាពដឹកជញ្ជូន។…

មើលលំអិត

03សេវាកម្មផ្ទុកទំនិញ – វិចខ្ចប់ទំនិញ

04
ជួយទិញពី វៀតណាម និង ចិន

សេវាកម្មជួយទិញទំនិញពីប្រទេស វៀតណាម និង ចិន គឺជាសេវាកម្មមួយដែលត្រូវបានអតិថិជនជាច្រើនប្រើប្រាស់នៅ ខេមបូដាស៊ីប។ ដោយសារតែ តំរូវការនាំចូលនិងទិញទំនិញពីប្រទេស វៀតណាម និង ចិន មក កម្ពុជា មានការកើនឡើងខ្ពស់ អតិថិជនជួបការលំបាកច្រើនក្នុងស្វែងរកប្រភពទំនិញ ការទូទាត់និងការដឹកជញ្ជូន។ ដោយយល់ពីបញ្ហានេះ…

មើលលំអិត

04ជួយទិញពី វៀតណាម និង ចិន

សេវាកម្មរបស់ ខេមបូឌាស៊ីប

យើងខ្ញុំធានានឹងផ្តល់ជូននូវគុណភាពនៃសេវាកម្មលើសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន

ឆាប់រហ័ស

CambodiaShip បានធ្វើការដឹកជញ្ជូនរាប់លានបុងទំនិញនិងទទួលបានការជឿជាក់ប្រើប្រាស់ពីអតិថិជនជាង1.000នាក់ ដោយសារប្រតិបត្តិការបានល្អ

ឆ្លាតវៃ

ដោយមានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រងទំនើបតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ Cambodia Ship មានបំណងចង់ផ្តល់ជូននូវការដឹកជញ្ជូនដ៏ប្រសើរasddad asdasda sdadada

ប្រសិទ្ធភាព

មានភាពជឿជាក់នឹងផ្តល់នូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពលើសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន។đến trải nghiệm giao hàng vượt trội. asddad asdasda sdadada

រួសរាយរាក់ទាក់

CambodiaShip តែងតែផ្តោតលើតម្លៃស្នូសមានដូចជា៖ សេវាកម្មដឹជញ្ជូនទំនើបនិងប្រសិទ្ធភាពអាកប្បកិរិយាបម្រើសេវាកម្មឆាប់រហ័សរាក់ទាក់asddad asdasda sdadada

អតិថិជនរបស់ខ្ញុំ