តារាងតម្លៃសេវាកម្មជួយទិញ CAMBODIASHIP

អនុវត្តចាប់ពីខែ 03/2021

I. តារាងតម្លៃជួយទិញពីវៀតណាម:

តារាងតម្លៃជួយទិញពីវៀតណាម1

ក្នុងនោះ៖

  • (1) តម្លៃផលិតផលលើវេបសាយ/ហាងនៅវៀតណាមដូចជា៖ sendo, shopee, lazada, …

ប្តូរទៅជាប្រាក់ USD = [តម្លៃ​ឯកតា (VND) * ចំនួន]/អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ (VND)

  • (2) ថ្លៃបញ្ជូនទំនិញពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ឃ្លាំងរបស់ Cambodiaship នៅវៀតណាម
  • (3) ថ្លៃសេវាកម្មទិញទំនិញអតិថិជនសងទៅឲ្យ Cambodiaship។
  • (4) ថ្លៃដឹកជញ្ជូនពីឃ្លាំងនៅវៀតណាមទៅឃ្លាំង Cambodiaship នៅភ្នំពេញ។
  • (5) ថ្លៃពិនិត្យទំនិញ៖ ហាងនៅវៀតណាមផ្ញើទំនិញនិងពិនិត្យព័ត៌មាននៃបុងទំនិញមុនពេលធ្វើការផ្ញើទៅ Cambodiaship។

II. ថ្លៃដឹកជញ្ជូន

1. នៅវៀតណាម៖

នៅវៀតណាម

ចំណាំ៖​ ប្រសិនបើផលិតផលទិញនៅហាងក្រៅពីវៀតណាម, ពេលវេលានៃការដឹកជញ្ជូនគឺ 2.5 សប្តាហ៍អតិថិជនទើបទទួលបាន។

2. ដល់កម្ពុជា

ដល់កម្ពុជា

III. ថ្លៃសេវាកម្ម

1. ថ្លៃទិញទំនិញ៖

ថ្លៃទិញទំនិញ៖

2. ថ្លៃពីនិត្យទំនិញ៖

1$/បុងទំនិញ បូកផ្ទាល់ជាមួយថ្លៃដឹកជញ្ជូននៅវៀតណាម។

IV. រូបមន្តបំលែងទំហំ

ទម្ងន់អនុវត្តដើម្បីគណនាថ្លៃឈ្នួលបន្លែមលើទំហំ ត្រូវបានផ្អែកលើការការប្រៀបធៀបរវាងទម្ងន់ជាក់ស្តែងនៃទំនិញនិងទម្ងន់បំលែងស្របគ្នានិងយកតម្លៃខ្ពស់ជាង៖

ទម្ងន់បំលែង (kg) = {ប្រវែង (cm) x ទទឹង (cm) x កម្ពស់ (cm)}/3000

V. គោលការណ៍ធានារ៉ាប់រង

  • ឥតគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់ទំនិញដែលមានតម្លៃតិចជាងឬស្មើ$100
  • គិត5% សម្រាប់ទំនិញដែលមានតម្លៃលើសពី $100
  • សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនដែលមានការធានារ៉ាប់រងម្ចាស់ហាងត្រូវបានផ្ដល់ប្រាក់សំណងក្នុងអត្រាតម្លៃខ្ពស់បំផុត $1000
  • ទំនិញដែលបាត់មិនមានការធានារ៉ាប់រងតែម្ចាស់ហាងអាចបញ្ចាក់ពីតម្លៃអីវ៉ាន់នោះនឹងទទួលសំណង៥ដងនៃថ្លៃដឹកជញ្ជូន
  • ទំនិញដែលត្រឡប់មកវិញត្រូវបាត់ឬក៏ខូចខាតត្រូវបានផ្ដល់សំណងទៅតាមតម្លៃនៃទំនិញ

SEE MORE