សេចក្តីជូនដំណឹងឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

25/01/2021

ក្រុមហ៊ុន Cambodiaship យើងខ្ញុំសូមជូនដំណឹង ដល់អតិថិជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ នាពេលខាងមុខនេះ គិតចាប់ពីថ្ងៃ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 13.00pm រហូតដល់ថ្ងៃ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​។

  • ក្រុមហ៊ុន Cambodiaship យើងខ្ញុំសូមជូនដំណឹង ដល់អតិថិជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ នាពេលខាងមុខនេះ គិតចាប់ពីថ្ងៃ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 13.00pm រហូតដល់ថ្ងៃ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​។
  •   នៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការងារជាធម្មតាវិញ។
  •  នៅថ្ងៃ ទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ត្រូវចំថ្ងៃឈប់សម្រាក គឺថ្ងៃទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Cambodiaship របស់យើងខ្ញុំ នៅតែដំណើរការងារជាធម្មតា ដូច្នេះក្រុមហ៊ុន Cambodiaship សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មាន។
  •  នៅថ្ងៃ ទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន Cambodiaship នឹងធ្វើការទូទាត់លុយជូនដល់បណ្តារ Shop Online ទាំងអស់ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនសូមជូនជាដំណឺងដល់ Shop Online ទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មាន។
  •  ជាទីបញ្ចប់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន Cambodiaship សូមប្រសិទ្ធពរជ័យវិបុលសុខគ្រាប់ប្រការចូរកើតមានដល់អតិថិជនទាំងអស់ ឱ្យជួបប្រទះនូវតែសេចក្តីសុខ សេចក្តីចំរើន និងប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការ គឺ អាយុ  វណ្ណៈ  សុខៈ  និងពលៈ  កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ៕